Zasady i Warunki

Ogólne warunkiOgólnie


Zwiedzających i korzystających z tej strony i innych oferowanych przez nas usług, obejmują ogólne zasady i warunki.

Przeczytaj dokładnie Zasady i Warunki przed korzystaniem ze strony i / lub naszych usług. Jeśli nie zgadzasz się z jednym lub więcej punktami naszych Zasad i Warunków, prosimy o opuszczenie strony. Ta lub przyszłe wizyty tej strony i / lub korzystanie z naszych usług oznacza, że akceptujesz całkowicie bez rzadnych zastrzeżeń nasze Zasady i Warunki.

Aby korzystać z serwisu i usług ujętych w tym planie, wymagana jest rejestracja, do której użytkownik potrzebuje indywidualnego hasła.

Artykuł 1: Definicje


1.1
Festivus Media BV: Festivus Media BV, Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG, ’s-Gravenhage, Holandia, jest właścicielem i operatorem. Dalej nazywany "Festivus Media BV".
1.2
Hyperlink: głównym celem linków jest przedstawienie informacji oraz weryfikowanie użytkowników.
1.3
Strona: Sposób prezentowania informacji w internecie.
1.4
Użytkownik: osoba odwiedzająca stronę i / lub korzystająca z usług dostarczanych przez Festivus Media BV.
1.5
Profil: Podsumowanie osobistych cech i preferencji, które zostały podane przez uczestnika, aby były bardziej widoczne dla innych użytkowników tej strony.
1.6
Treść: Rzeczywista zawartość strony internetowej. Ta zawartość obejmuje, ale nie wyłącznie, filmy, fotografie, teksty i profile.
1.7
Login: Cyfrowe przechowywanie danych, procesów lub zdarzeń, które miały miejsce na stronie.
1.8
Usługi: Oferowane lub wykonane telefony / SMSy, które składają się z treści zawartych w jakiejkolwiek formie na Festivus Media BV.

Artykuł 2: Zakres i charakter Warunków


2.1
Zasady i Warunki te mają zastosowanie między Festivus Media BV a użytkownikiem.
2.2
Zasady i Warunki te mają zastosowanie podczas korzystania z tej strony.
2.3
Nakaz ważności: ogólne Zasady i Warunki. Ponadto prawo prawodawstwa europejskiego, o ile nie zostało to zastrzeżone inaczej w prawie lokalnym.
2.4
Jeśli jakakolwiek część niniejszych postanowień Ogólnych Zasad i Warunków jest nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Obszary te są przekształcane w zakresie, by być jak najbliższymi pierwotnemu przeznaczeniu.

Artykuł 3: Treść i korzystanie ze strony


3.1
Celem tej strony jest, aby użytkownicy mogli się ze sobą kontaktować. Serwis jest platformą, aby użytkownicy mogli komunikować się ze sobą. Stanowi rodzaj pasywnego połączenia pomiędzy publikacjami online i zajmuje się dystrybucją profili i innych informacji.
3.2
Korzystanie z tej witryny i usługi oferowane za pośrednictwem tej strony są dostępne dla każdej osoby, która ma co najmniej 18 lat. Jeżeli nie osiągnąłeś jeszcze wieku 18 lat, masz zastrzeżenia do treści tej strony i / lub użytkowników tej strony lub usług oferowanych lub znajdujesz się w danym obszarze geograficznym, w którym zabroniono dostępu do tej strony internetowej lub korzystania ze świadczonych tu usługi, radzimy natychmiast zaprzestać korzystania z tej witryny.
3.3
Użytkownik może otworzyć profil, poprzez przejście procesu rejestracji. Podczas procesu rejestracji, użytkownik jest zachęcany do przekazywania informacji bieżących i kompletnych o sobie. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie zmiany tych informacji przez użytkownika, muszą być przekazywane bezpośrednio do Serwisu. Jeśli to konieczne, powinien zaktualizować swoje ustawienia prywatności na stronie. Poprzez dokonanie rejestracji na stronie użytkowniki daje upoważnienie stronie/ Serwisowi na korzystanie z praw własności intelektualnej do treści, która została wysłana przez użytkownika do serwisu. Licencja ta obejmuje w szczególności prawo strony do powielania, reprodukcji, modyfikacji, przekładu, skanowania, wykorzystanie materiałów do celów publicznych, zarówno komercyjnie i niekomercyjnie, by dalej w sublicencji lub w inny sposób przekazywać treści, które są związane z profilami.
3.4
Użytkownik nie może zalogować się do profilu dla osób trzecich i / lub upoważniać ososby trzecie do wykorzystywania ich własnego profilu. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, dane użytkownika nie są już dokładne i kompletne, użytkownik musi zmienić swoje dane, tak, aby były one aktualne. Jeśli użytkownik dostarcza fałszywych lub niepełnych informacji o sobie i Festivus Media BV, Festivus Media BV może usunąć lub wyłączyć konto.
3.5
Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za swoją nazwę użytkownika i hasło. Tylko użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie ze swojego konta przez osoby trzecie, bez względu na sposób, w jaki ta osoba ma dostęp do tego konta. Doświadczając nadużycia swojego konta użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Festivus Media BV.
3.6
Festivus Media BV nie może ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie lub nieprawidłowe korzystanie z konta.
3.7
Wykroczeniem jest, uzyskanie dostępu do tej witryny w sposób nieuprawniony. Nadużycia powodują, że Festivus Multimedia BV niezwłocznie wnosi sprawe sądową.
3.8
Nie dopuszcza się do kopiowania zawartości w odniesieniu do innych profili, powielania albo do używania w podobny sposób. Korzystanie z Servisu przeznaczone jest tylko dla prywatnych i osobistych celów. 3.9
Nie wolno pisać komentarzy lub rozpowrzechniać treści łamiących prawo. Ponadto nie wolno publikować treści, które są bluźniercze, zniesławiające, nieprzyzwoite, obraźliwe lub o agresywnych charakterze, ani polityczne, rasistowskie czy przemocowe. Ogólnie, nie wolno publikować treści, które są sprzeczne z celami strony lub kolidują z obowiązującym prawem, zasadami lub normami przyzwoitości.
3.10
Nie jest dozwolone,wykorzystywanie strony do bezprawnych działań, praktyk przestępczych i / lub działań, które korzystają w jakikolwiek sposób z tej strony w sposób który jest sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami i wartościami. Należy przez to rozumieć, między innymi, następujące działania: kradzieży i naruszajanie prawa własności intelektualnej innych osób (w tym naruszenia, ale nie tylko, praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej zgodnie z europejskimi dyrektywami 96/9 dotyczącymi ochrony prawnej baz danych, prawa patentowe, prawa modelu); Kradzież; nielegalne i / lub karnego rozpowszechnianie tajnych lub poufnych informacji; nielegalne i / lub karnego rozpowszechniania treści i / lub audio i wideo, rasistowskich uwag, (dziecęcej) pornografii, niedozwolona, karna wymiana treści, obraźliwych sformułowań i tak zwanych "Bomb pocztowych"; Nadużycie Komputera ("Hacking`) na tej stronie; Zniszczenie, uszkodzenie lub działania czyniące bezużytecznym prace automatycznych systemów lub oprogramowania i innych; Rozpowszechnianie wirusów lub inaczej celowe niszczenie komunikacji lub przechowywanych danych; uzyskiwanie dostępu za pomocą fałszywych kluczy, błędnych kodów i błędnych informacji.
3.11
Nie wolno korzystać z danych osobowych osób trzecich, które otrzymałeś za pośrednictwem Serwisu, w jakimkolwiek celu, w tym w celu przekazywania tych danych osobom trzecim lub wysłania maili do innych ludzi z informacjami zawartymi na stronie. Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać "junk mail", "Spam", łańcuszków, `wysyłkowe" lub luzem Wiadomości e-maili do użytkowników lub byłych użytkowników.
3.12
Nie wolno pisać ani publikować zdjęcia innych osób, na stronie internetowej. Witryna zastrzega sobie prawo do odmowy, modyfikowania lub usuwania zdjęcia, animacji i innych zdjęć.
3.13
Nie można bezpośrednio lub pośrednio udostępniać danych kontaktowych, takich jak numery telefonów, adresy, nazwiska, adresy URL, adresów e-mail lub innych danych osobowych wyprwadzonych do Twojego profilu lub obrazów. Witryna zastrzega sobie prawo do odmowy, zmiany, bądź usunięcia profilu.

Artykuł 4: Odpowiedzialność


4.1
Festivus Media BV dokłada wszelkich starań, aby strona była zawsze dostępna i utrzymywana za pomocą wszelkich dostępnych środków.
4.2
Festivus Media BV w żaden sposób nie odpowiada za szkody z powodu konserwacji, problemów, interwencji, zmian i ograniczeń w zakresie funkcjonalności i innych rzeczy, które mają wpływ na dostępność Strony lub innych usług Festivus Media BV.
4.3
Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.
4.4
Festivus Media BV nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność profili. Treści niniejszego Regulaminu odzwierciedlają opinię użytkownika. Niektóre profile, reklamy, lub posty mogą być nacelowane na rozrywkę. Kontakt fizyczny nie jest możliwy we wszystkich przypadkach. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej. Wypieramy się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo, bez względu na sposób działania, za działania lub zaniedbania innych użytkowników.
4.5
Festivus Media BV wykorzystuje między innymi strony osób trzecich, jeśli nie wymagają dodatkowych opłat- uzytkownicy własnje strony zostaja przekierowani. Osoby trzecie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczone hiperłącza oraz funkcjonowanie i strategię marketingową swojej strony.
4.6
Festivus Media BV współpracuje z różnymi randkowymi systemami marketingowymi. Oznacza to, że Twój profil jest dostępny na kilku stronach internetowych. Zwiększa to szansę skutecznego znalezienia par.
4.7
Festivus Media BV nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone sprawozdania marketingowe, które są publikowane przez strony trzecie lub partnerów marketingowych Festivus Media BV na stronie internetowej. Festivus Multimedia BV jest wyłącznie odpowiedzialny za tworzenie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Artykuł 5: Zawartość


5.1
Treść linków zewnętrznych, które są umieszczone w naszej stronie nie jest kontrolowana przez nas. Dany dostawca jest za to odpowiedzialny. Zawartość tej strony została przygotowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak, Festivus Media BV nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność informacji. Artykuły odzwierciedlają opinie danego autora. Ludzie, profile, reklamy lub posty mogą dążyć do rozrywki. Kontakt fizyczny nie jest możliwy we wszystkich przypadkach. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej. Pozbawiamy się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie, który jest dozwolony przez prawo, bez względu na sposób działania, nie ponosimy odpowidzialności za działania lub zaniedbania innych użytkowników.
5.2
Ta strona służy celom rozrywkowym, jej celem nie jest ustawianie spotkań. Może być używana do poznawania innych ludzi i flirtowania z innymi atrakcyjnymi ludzmi lub symulowanymi profilami konsumenckimi. Festivus Media BV zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości do tej strony przez profile stworzone przez siebie. Są to profile fikcyjne, z którymi niemożliwe są żadne fizyczne ustawienia.
5.3
Festivus Media BV zastrzega sobie prawo do kontroli rozmów na stronie internetowej na temat profili stworzonych przez siebie. Są to profile fikcyjne, z którymi fizyczne spotkania nie są możliwe.
5.4
Festivus Media BV nie ponosi odpowiedzialności za profile, które naruszają prawo. Festivus Media BV nie posiada środków kontroli profili w sposób ciągły. Festivus Media BV jest bezpośrednio poinformowany, kiedy ustawione standary strony naruszone są przez użytkownika. Festivus Media BV dołoży wszelkich starań, aby uniknąć powtarzających się wykroczeń, a w razie potrzeby usunie odpowiednie treści na stronie internetowej.
5.5
Festivus Media BV wykorzystuje między innymi strony internetowe stron trzecich - odpłatnie lub nie - do przekazania działań do innych stron. Takie osoby trzecie, które są odpowiedzialne za linki, sami są odpowiedzialni za zawartość ich stron i za drogę którą kierują użytkownika za pomocą hiperlinków i swoje strony internetowej.
5.6
Użytkownik daje Festivus Media BV pozwolenie (uprawnienia) do korzystania z prawa własności intelektualnej do treści, która została wysłana przez użytkownika do serwisu. Licencja ta obejmuje w szczególności prawo Festivus Media BV do powielania, reprodukcji, modyfikacji, przekładu, skanowania, wykorzystanie do celów publicznych, zarówno komercyjnie i niekomercyjnie, aby umożliwić sub-licencję lub przenoszenie treści z profili powiązanych jakie są dostępne (informacje , zdjęcia, obrazy wideo, opisy, kryteria wyszukiwania, itp).


Artykuł 6: prywatność, osobisty opis i analiza wykorzystania


6.1
Festivus Media BV działa z najwyższą starannością, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odsyłamy do polityki prywatności na tej stronie.
6.2
Podczas wizyty na stronie i / lub korzystania z usług, informacji użytkownik będzie zalogowany. Te informacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, optymalizacji / ulepszenia strony internetowej i innych usług Festivus Media BV. Informacje te mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów i / lub monitorowania ewentualnych przekroczeń warunków i przepisów ustawowych lub innych rzeczy, które Festivus Media BV uzna za konieczne.
6.3
Festivus Media BV działa najwyższą starannością, jeśli chodzi o ochronę tych informacji i nie będzie udostępniać tych informacji osobom trzecim.
6.4
W przypadku przekroczenia lub naruszenia postanowień Regulaminu, działań, które naruszają prawo i / lub oszustw, konto jest natychmiast i bez ostrzeżenia zablokowane a członkostwo wypowiedziane. Spowoduje to bezpośrednio i nieodwołalnie utratę sald już nabytych. Koszty związane z tym postanowieniem o nadużyciu lub oszustwie są umieszczone po stronie użytkownika. To daje prawo Festivus Media BV przeniesienia wartości szkody i wynikające z tego koszty sądowe i pozasądowe na użytkownika.


Artykuł 7: opłaty


7.1
Klient może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie przez telefon lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Festivus Media BV. Instrukcje można znaleźć na stronie internetowej. W przypadku rozwiązania umowy, obie strony wciąż są zobowiązane do uregulowania wszelkich należności finansowych.
7.2
Klient jest zobowiązany do opłacania składek za korzystanie z usług dostępnych u swego operatora sieci komórkowej. Stawki są płatne. Kwota zwiększona o podatek VAT i inne podatki od środków prawnych, chyba że umówiono się inaczej.
7.3
Festivus Media BV jest decydujący dla ustanowienia obowiązującej kwot płatności, chyba że klient jest w stanie wykazać, że te dane kontaktowe są nieprawidłowe sprawdzone.
7.4
Wszystkie opłaty są ważne i wiążące dla płatności od momentu zawarcia umowy.
7.5
Klient daje operatorom sieci komórkowych pełnomocnictwo do automatycznego zbierania wszelkich działań wykonanych przez służby Festivus Media BV.
7.6
Uwaga: Kredyty nabywane są ważne przez maksymalnie 12 miesięcy.


Artykuł 8: refleksja


8.1
Ustawowy okres wycofania się ustanowione w artykule 7: 46c ust 1 BGB nie jest stosowany w tym serwisie.

Artykuł 9: obsługa reklamacji


9.1
Wszelkie reklamacje w związku z korzystaniem z tej strony, jakości lub innych zażaleń będą traktowane poważnie przez Festivus Media BV.
9.2
Użytkownik powinien złożyć reklamację w formie pisemnej na adres e-mail z Festivus Media BV zidentyfikowane.
9.3
Festivus Media BV jest zobowiązany w ciągu 10 dni rozstrzygnąć spór. Festivus Multimedia BV poinformuje użytkowników na piśmie za pośrednictwem poczty e-mail.
9.4
Festivus Media BV nie refunduje żadnych opłat wykonanych przez klientów (brak zwrotów).


Artykuł 10: Konflikty użytkowników


10.1
Ponieważ strona nie jest zaangażowana w komunikację między użytkownikami, w przypadku sporów z innymi użytkownikami, możesz zwolnić stronę i Festivus Media BV z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (bezpośrednich i pośrednich), w jakiejkolwiek formie lub w trybie znanego lub nieznane, podejrzane lub niespodziewane, ujawnione lub niejawne wynikające z lub związane z tego rodzaju przypadkami.

Artykuł 11: Własność Intelektualna


11.1
Wszelkie prawa własności intelektualnej, i wszystkie podobne prawa do wszystkich usług oferowanych na stronie internetowej, produktów i informacje należą wyłącznie do Festivus Media BV lub jej licencjodawców.
11.2
Żadna część tej witryny nie może być powielana bez pisemnej zgody Festivus Media BV. Prawa własności intelektualnej wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków i oprogramowania na tej stronie należą do Festivus Media BV lub jej licencjodawców.
11.3
Jeśli użytkownicy wysyłają teksty, obrazy, dźwięki i / lub oprogramowania do Festivus Media BV lub zamieszczają na stronie internetowej, wszystkie prawa własności intelektualnej użytkowników w treści są przekazywane do Festivus Media BV i Festivus Multimedia BV chroni roszczeń jakichkolwiek osób trzecich. Festivus Media BV ma zatem prawo do komercyjnego wykorzystania tych materiałów.
11.4
Jeżeli Festivus Media BV (rzekomo) będzie miał kontrowersyjne materiały (rzekome) lub obraźliwe linki na stronie mogą one być zgłaszane przez użytkowników, następnie Festivus Media BV ma prawo, ale nie obowiązek, aby usunąć tę zawartość lub te linki.


Artykuł 12: zmiany cenowe i zasad i warunków


12.1
Festivus Multimedia BV zastrzega sobie prawo do zmian cen i usług, które są publikowane i dostępne na stronie internetowej, aby zmienić w dowolnym momencie, a tym samym dostosowanie postanowień Ogólnych Warunków, lub do jej przeprowadzenia. To jest Twoja osobista odpowiedzialność, aby regularnie sprawdzać te Warunki Umowy. Jeśli korzystasz z Serwisu po dniu, w którym zmiana miała miejsce, automatycznie uważane jest to za zgodę i akceptację nowych warunków.
12.2
Festivus Multimedia BV odrzuca każdą formę odpowiedzialności za wszelkie negatywne konsekwencje, które mogą wynikać ze zmian dokonanych w treści Serwisu lub Regulaminu.
12.3
Nie wolno bezpośrednio ani pośrednio wysyłać danych, takich jak numery telefonów, adresy URL lub adresy e-mail do innych użytkowników. Festivus Media BV zastrzega sobie prawo do zablokowania, usunięcia lub (częściowego) cenzurowania takich wiadomości. W takim przypadku użytkownik nie ma prawa do zwrotu kosztów poniesionych za wysłanie wiadomości.